Genom ackreditering kan vi få livslångt lärande som en naturlig del av sjukvårdsfarmaci, säger en av kursledarna.

Läkemedelsakademins nordiska kurs i vätsketerapi har nyligen blivit ackrediterad av ECPhA (The European Council for Pharmacy Education Accreditation). Jag tog en pratstund med Matts Balgård, ordförande för Apotekarsocietetens sektion för sjukvårdsfarmaci, samt Mattias Paulsson, föreläsare på vätsketerapikursen, för att diskutera den här spännande utvecklingen. 

Vad är ECPhA?  

– ECPha är ett nystartat europeiskt ackrediteringsorgan för farmaceutisk vidareutbildning. USA har sedan tidigare en motsvarighet och EAHP (European Association of Hospital Pharmacists) och ESCP, den europeiska kliniska farmaciföreningen, har drivit utvecklingen av en liknande ackreditering i Europa, säger Matts. 

Vad innebär ECPhA-ackreditering? 

– Flera europeiska länder har system där du måste genomföra ett antal utbildningsaktiviteter per år för att upprätthålla din legitimation som hälso- och sjukvårdspersonal. Ofta finns då krav på att dessa utbildningar ska vara ackrediterade, säger Matts.  

– För läkarkåren finns utbildningar som har blivit certifierade av Lipus och kan betraktas som en motsvarighet. Poängen är att säkra att utbildningen som ges vilar på vetenskaplig grund, har relevans, syfte, mål och inte är förtäckt marknadsföring, fortsätter Matts.  

Gör ackrediteringen någon skillnad för den som går kursen? 

– Inte konkret eftersom vi i nuläget inte har ett formellt krav på att utbildning ska vara ackrediterad. Jag tror däremot att man i framtiden kommer att ha ett krav på att kompetensutveckling ska vara ackrediterad. Just nu pågår en statlig utredning om behörighet och yrkesreglering inom hälso- och sjukvården och tandvården som ska bedöma om det är lämpligt att införa krav på kontinuerlig fortbildning för vissa legitimerade yrkesgrupper, säger Matts.  

– Vätsketerapikursen har en bra form och tyngd genom att den innehåller bland annat den innehåller bland annat förberedande läsning inför kursstarten samt en hemuppgift som examination efter kursens avslutning. Vi har dessutom en programkommitté som ansvarar för att kontinuerligt uppdatera kursmaterialet. Ackrediteringen blir ytterligare en kvalitetsstämpel, säger Mattias.  

– Det är som med miljömärkningar – det är inte livsavgörande om man köper miljömärkt diskmedel, men det känns kanske bättre som konsument. Om man har två kurser att välja på kanske man ändå väljer den som är ackrediterad. Den här kursen är dessutom sedan tidigare erkänd i branschen som en jättebra kurs, fyller Matts i.  

– Det är bra att gå åt det hållet och det förbereder oss för en eventuellt ändrad marknad regulatoriskt. Om vi då redan har ackrediterat våra profilkurser kommer vi att vara väl förberedda. Men jag tror att detta tar fart på riktigt först när vi har en lagreglerad struktur, fortsätter Matts.   

Varför föreslog Apotekarsocietetens sektion för sjukvårdsfarmaci att den här kursen skulle ackrediteras?  

– Vi från sektionen vill stötta ECHPA-initiativet för att få det livskraftigt.  När vi nu har en kurs som vi vet håller hög kvalitet så tycker vi att det är bra att vi använder systemet för att odla det, säger Matts.  

Hur tror ni att framtiden ser ut för ECPhA? 

– Jag tror att utredningen kommer att presentera någon typ av tydligare kravstruktur för fortbildning eftersom flera fackförbund driver frågan. Många upplever att fortbildning åsidosätts när det kommer till kritan. Då kommer ackrediteringsfrågan komma sekundärt med det när man ska bedöma vilka kurser som håller bra kvalitet, säger Matts.   

 

Hur bidrar ECPhA-ackrediterade kurser till den farmaceutiska professionens utveckling? 

–  Genom ackreditering kan vi få ihop professionsutveckling med livslångt lärande som en naturlig del av sjukvårdsfarmaci, vilket kan göra oss till ett föregångsexempel. Ackrediteringssystemet kan motivera varje medarbetare att sträva efter ständig utveckling och förbättring. Om det sedan kan kopplas till tex lönenivå kan man säkert få snurr på det, säger Mattias. 

– Det är snyggt att vi med den här ackrediteringen når ut till flera länder samtidigt. Vi har nu en ECPhA-ackrediterad kurs i Sverige, Norge, Danmark och för svenskspråkiga i Finland. Vi har ett unikt kursupplägg med nordiska deltagare där vi under grupparbetena alltid blandar personer från olika länder för maximalt erfarenhetsutbyte, avslutar Mattias.  

Mattias Paulsson är docent och arbetar som biträdande chefsapotekare på Akademiska sjukhuset i Uppsala, han medverkar i programkommittén och föreläser på Läkemedelsakademins kurs i vätsketerapi.

Matts Balgård arbetar som klinisk farmaceut på Akademiska sjukhuset i Uppsala och är även ordförande i sektionen för sjukvårdsfarmaci på Apotekarsocieteten.

Tack för pratstunden Matts och Mattias! 

/Samira Blombäck, utbildningsledare  

Om kursen  

Läkemedelsakademin vätsketerapikurs är en nordisk utbildning för farmaceuter och andra som behöver fördjupad kunskap om vätsketerapi, parenteral nutrition samt kompatibilitet och administration av läkemedel i infusionsvätskor. Kursen är en tredagars-kurs på plats där deltagarna ges möjlighet att nätverka och utbyta erfarenheter. Kursen genomförs genom en kombination av föreläsningar, grupparbeten och interaktiva sessioner. 

Kursen har genomförts årligen sedan 2002. Under vissa år, på grund av hög efterfrågan, har ytterligare kurstillfällen satts in för att rymma deltagare på väntelistan.  

Vad krävs för ECPhA-ackreditering? 

ECPhA har fastställt kriterier som omfattar en behovsanalys och definierade lärandemål. Utbildningarna ska vara fria från reklam och intressekonflikter måste redovisas. Ackrediteringsprocessen involverar granskning av ansökan av tre oberoende recensenter utnämnda av ECPhA, där ett enhälligt stöd är nödvändigt för ackreditering. För att upprätthålla hög kvalitet på de ackrediterade utbildningarna utför ECPhA också slumpmässiga kvalitetskontroller. 

 

Vätsketerapi – nordisk kurs